fbpx

Bakgrund och syfte

Webbplatsen verkstadsjobb.se ägs av Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen Group Sverige AB, 556084-0968, är svensk generalagent och importör av bilmärkena Volkswagen Personbilar, Skoda, SEAT, Audi, Porsche och Volkswagen Transportbilar. Volkswagen Group Sverige AB ingår den tyska Volkswagen-koncernen.

Volkswagen Group Sverige AB (även kallat ”vi” eller ”oss”) värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

 1. Bakgrund och syfte
 2. Dina rättigheter
 3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?
 4. Hur får vi information om dig?
 5. Hur använder vi information om dig?
 6. Hur länge sparas informationen?
 7. Vilka kan vi komma att dela din information med?
 8. Kontaktuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder:

 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),
 • behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller
 • i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@vwgroup.se.

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter.

Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade.

Mer information om dina rättigheter finns här:

 1. Rätt till information
 2. Korrekta uppgifter
 3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
 4. Rätt till begränsning av behandling
 5. Dataportabilitet
 6. Rätt att göra invändningar
 7. Klagomål
 8. Skadestånd

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Dataskydd”.

Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9 Hovsjö
151 65 Södertälje

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Korrekta uppgifter

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem.

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

Rätten att bli glömd

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavväg-ning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Begränsad åtkomst

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med be-gränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

När behöver vi behandla dina personuppgifter?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

 1. Besök på våra webbplatser
  a) Nyhetsbrev
  b) Säkerhet och prestanda
 2. Kontakt via sociala media
 3. Lediga tjänster

Marknadsföring

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel e-post och via våra webbplatser.

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål tills du själv avslutar din prenumeration.

Besök på våra webbplatser

När någon besöker verkstadsjobb.se använder vi tredjepartstjänst(er) för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

Användning av cookies
Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy.

Nyhetsbrev
Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress.

är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

Lediga tjänster

Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

 • utvärdera din ansökan
 • för att kontakta dig
 • för att uppfylla legala krav.

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

Vilken information ber vi om och varför?
Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

Ansökningsfas
Om du ansöker om anställning och använder vårt online-ansökningssystem, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult för vår räkning. Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt.

Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i 12 månader från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå.

Anlitande av rekryteringskonsult
Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer.

Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Hur länge sparas informationen?
Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.

Hur får vi information om dig?

Information som du delar med dig av
Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
 • personnummer

Information som vi samlar in om dig
När du använder din bil eller använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig.

När du använder vår webbplats kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 • information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsar-inställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

Känslig information
Vi samlar inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt per-sonuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).

Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder, tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje man. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje man för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje man som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

 1. Våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder
 2. Våra leverantörer
 3. Tredjepartsapplikationer

Våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder när du söker jobb där.

I de avtal vi ingår med våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar med dem. Vi och våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om sådana enheter inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en auktoriserad återförsäljares eller verkstads användning av dina personuppgifter, får vi be dig att ta direktkontakt med denna. Kontaktuppgifter till våra auktoriserade återförsäljare och verkstäder hittar du på respektive återförsäljares webbplats.

Våra leverantörer
Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter.

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Vi och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Tredjepartsapplikationer
När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil kan dessa tillhandahålls av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte tag något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.

Kontakta oss

Volkswagen Group Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556084-0968 och har sitt säte på Hantverksvägen 9 Hovsjö, 151 65 Södertälje. Volkswagen Group Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Volkswagen Group Sverige AB har utsett ett dataskyddsombud och vår kundtjänst är väl insatt i dataskyddsfrågor. Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataskydd@vwgroup.se.

ändringar

Volkswagen Group Sverige förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov.

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-04-26.

© 2023 Verkstadsjobb. Alla rättigheter reserverade. Integritetspolicy.